Международно обучение

Печат ПДФ

Международното обучение

За понятието международно обучение до ден днешен не е намерена точна дефиниция, но една от най-разпространените такава гласи, че то е учебна програма, в която с равни права по-между си присъстват и дейно участват различни държави.

Като пример могат да се посочат, че това може да са съвместни магистратури, докторантури, различни международни проекти, обменни програми. Участието на всички е с еднаква тежест и няма привилигировани или толерирани. Международното обучение се развива с бързи темпове, а с това се увеличава и броят на предлаганите образователни услуги.

Предимства на Международното обучение

То притежава и предлага много предимства, които познаваме от електронното обучение. Те са гъвкавост на преподаване, удобство и възможност за учене според собственото темпо и развитие на ученика, но то позволява на обучаващите да участват и учат съгласно техни дневни ангажименти. Международното образование изиграва роля да се почувстваме граждани на света. Факт е, че образованието все повече се интернационализира и МО започва да играе все по-голяма роля.

С разрастването и популяризирането му все повече хора имат и ще имат за в бъдеще възможността да придобият познания, които не могат да получат в родината си. Международното обучение се характеризира с нещо по-специфично, за разлика от другите видове обучения. Благодарение на него обучаващите могат да се докоснат до интригуващата, интересна и непозната международна среда, а също и до разнообразните материали и опит, който предоставят изявени чужди преподаватели и учебни заведения.

Обучение за деца