Двуезично обучение

Печат ПДФ

Двуезичното обучение

Под термина двуезично обучение може да се разбира типа обучение, който съдържа образователни учебни програми за учащи с ограничено или недостатъчно владеене на чужд език.

Типове двуезично обучение

Могат да бъдат разграничени четири основни типа образователни програми за двуезично обучение:

  • Преподаване на втори чужд език, където в по-голяма част се разчита на родния език на говорещия. Тази теория се базира на поддържаното чувство за собствената култура и език. Това ефикасно помага за усвояването на чуждия език и култура.
  • Предоставянето на специален вид обучение, умения по езика и развитие на мултикултурно съзнание е от изключителна важност за успеха
  • Подхода, при който се ползва родния език на обучаемите и културните фактори при обучението по академични предмети.
  • Обучението има по-голям резултат, ако се извършва на родния език на детето, но трябва да е придружено с образоване по другия език за неограничен период от време. Това създава благоприятна почва за двуезичност и грамотност по двата езика.

Има няколко метода на прилагане на двуезичното обучение. При единя програмите често използват майчиния, роден език за академични цели, като с течение на времето учащите придобиват знания и опитност в другия език. При втория способ на действие, родния език се използва без ограничение във времето. Целта е повищаване знанията и в двата езика. При някои програми родният език се изучава две или три години, след което се прекъсва изучаването му.

Обучение за деца